Beleidsplan Turn- en Gymsport Dokkum

2020-2024

Inhoudsopgave

 

                                       

 1. Inleiding en samenvatting doelstellingen
 • Inleiding
 • Samenvatting doelstellingen

 

 1. Doelstelling

 

 1. Visie en Missie
 • Visie
 • Missie 
 1. Speerpunten
 1. Beleidsthema’s
 • Betrokkenheid
 • Commissies
 • Communicatie
 • Veilig Sportklimaat 
 1. Kernwaarden
 • Plezier
 • Respect
 • Veilig
 • Samen

 

 1. Organisatie
 • Bestuur
 • Leiding
 • Leden

 

 1. Beschrijving disciplines
 • Nijntje beweegprogramma
 • Gymnastiek
 • Pré selectie
 • Selectie Turnen
 • Turnen voor Senioren
 • Acro
 • Lijnbal
 • Freerunning
 • Fit en Vitaal

 

 1. Organogram

 

 1. Functieomschrijvingen

 

 

 1. Inleiding en samenvatting doelstellingen

 

Inleiding

 

 • Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd.
 • De voorzitter van de vereniging bewaakt de voortgang en de actualiteit van het plan.
 • Het plan is gericht op een termijn van 4 jaar.
 • Jaarlijks worden per onderdeel onder verantwoordelijkheid van de betreffende bestuursleden jaarplannen opgesteld en door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Hierin worden beknopt de plannen voor het komend jaar aangegeven. Aan het einde van het seizoen wordt een jaarverslag gemaakt waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en (doen) uitvoeren van de plannen.

 

Het beleidsplan wordt eenmaal per 4 jaar en verder zoveel als het bestuur het noodzakelijk vindt, voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Voor het jaarplan en de evaluatie geldt dat het jaarlijks aan de leden wordt voorgelegd. Naast het beleidsplan en het jaarplan wordt ook jaarlijks een activiteitenoverzicht uitgegeven aan het begin van het nieuwe seizoen (augustus). Het beleidsplan loopt van maart 2019 t/m maart 2023.

 

Samenvatting doelstellingen

 

De doelstellingen van de vereniging zijn:

 

 • Een goede en inzichtelijke organisatie te bouwen en vervolgens aan die organisatie vast te houden.
 • Werken aan een optimale communicatie naar de leden, zowel intern en extern.
 • De aanzuigingkracht van nieuwe leden naar Turn- en Gymsport Dokkum te verhogen, door het leveren van aansprekende sportieve resultaten.
 • De breedtesport: Het versterken van de georganiseerde sport, zodat zo veel mogelijk inwoners van Dokkum e.o. sportief actief zijn.
 • De contributie moet op een betaalbaar niveau blijven, zodat de gymnastieksport voor alle lagen van de bevolking toegankelijk blijft.
 • Ons technische kader moet gediplomeerd zijn en voldoen aan de licentieverplichtingen die vastgesteld zijn door de bond. Ze moeten de verplichte nascholing volgen zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

 

Er zijn binnen Turn- en Gymsport Dokkum veel vrijwilligers actief. Mensen die belangeloos tijd stoppen in onze vereniging. Op deze groep mensen moeten we heel zuinig zijn. Er moet persoonlijke aandacht geschonken worden aan deze groep om ze te behouden en daarnaast moet er aandacht zijn voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers om de vereniging te kunnen laten voortbestaan. Door middel van invullen van een enquête door nieuwe leden willen wij inzichtelijk krijgen wat nieuwe leden voor de vereniging kunnen betekenen.

 

 1. Doelstelling

 

 • Een duidelijke visie die uitgedragen wordt door bestuur en kader van onze gymnastiekvereniging.
 • Een heldere organisatie zowel wat betreft de vereniging – als de interne overlegstructuur.
 • Een intern en/of extern PR & communicatieplan.
 • Een technisch beleidsplan (zie bijlage 1)
 • Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid enz.)
 • Duidelijke doelstelling en organisatie voor wat betreft alle doelgroepen binnen de vereniging.
 • Accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van de disciplines die wij als vereniging aanbieden. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen.
 • Structurele aandacht voor professionalisering: bestuurlijk kader, technisch kader, vrijwilligers, scholingsbeleid
 • Een gezonde financiële organisatie

 

 1. Visie en Missie (2020-2024)

 

Visie

 

Het beste uit jezelf halen, ieder binnen eigen niveau/mogelijkheden in een veilige omgeving waarin samenhorigheid gewaarborgd wordt.

 

Turn- en Gymsport Dokkum heeft een veelzijdig sportaanbod, waarbij recht wordt gedaan aan niveau- en leeftijdsverschillen en waarbij recreatiesport en wedstrijdsport elkaar versterken. Na behoefte wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Het huidige sportaanbod bestaat uit: (ouder, peuter en kleuter) gym, acrogym, turnen, freerunning, Nijntje beweegprogramma, vit en vitaal en lijnbal. De sportlessen worden gegeven door een ervaren en deskundig kader. Voor zowel de recreatie- als wedstrijdsport geldt dat de sportlessen gericht zijn op leren. Het technisch kader volgt regelmatig cursussen. Wij stimuleren leden vanaf een bepaalde leeftijd tot het volgen van een opleiding tot assistent of jurylid. Onze sportlessen worden gegeven in voor gymsport geschikte accommodaties. Turnhal de Brȇge is daarbij de thuisbasis van de vereniging. Hierin heeft Turn- en Gymsport Dokkum de beschikking over een hoogwaardige permanente turnhal. Daarnaast geeft Turn- en Gymsport Dokkum ook nog les in de volgende gymzalen: Gymzaal Fonteinslanden, Gymzaal Fȗgellȃn en Gymzaal de Doelstien.

 

Wij onderhouden nauw contact met de KNGU en maken optimaal gebruik van de door hun geboden ondersteuning.

 

 

Missie

 

Onze missie om mensen te laten bewegen en met elkaar te verbinden door hen plezier te laten beleven aan alles wat de gymsport te bieden heeft.

 

Turn- en Gymsport Dokkum vervult hiermee een bijzondere maatschappelijke functie. Wij zetten ons in voor een maatschappij waarin mensen voldoende bewegen. Daarmee dragen wij bij aan een gezonde leefstijl van kinderen en volwassenen en verbinden wij mensen met elkaar door hen een sociale ontmoetingsplaats te bieden binnen onze vereniging.

 

Voor kinderen vinden wij het extra belangrijk dat zij van jongs af aan met plezier leren bewegen, omdat bewegen goed is voor hun lichamelijke, verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling.

 

Ons motto sluit aan op onze missie en luidt: “Met elkaar, voor elkaar en door elkaar”

 

 1. Speerpunten

 

 • Betrokkenheid
 • Commissies
 • Communicatie
 • Veilig sportklimaat

 

 

 1. Beleidsthema’s

 

Betrokkenheid

 

Doelstelling: alle leden dragen bij aan de vereniging met een eerlijke verdeling van de vrijwilligerstaken.

Kansen: creëren van betrokkenheid bij leden aan de vereniging, door persoonlijke aandacht voor het werk groeit de vereniging, nieuwe vrijwilligers winnen met een bijeenkomst.

Bedreigingen: de opvatting dat er betaald wordt voor de sport en dat dit genoeg is, mensen zijn druk, een klein aantal personen draagt de klussen waardoor de motivatie afneemt, het landelijk tekort aan vrijwilligers.

 

Commissies

 

Elke commissie zal een duidelijke omschrijving moeten hebben in taken/verplichtingen. We denken aan de volgende commissies en een verdeling daarbij van de huidige bestuursleden, leiding (trainers) en vrijwilligers.

     

 

Juryzakencommissie

 

Legt verantwoording af aan technische zaken. Juryleden tijdens trainingen inplannen. Het inplannen van juryleden voor wedstrijden. Het bijhouden/inlezen van wijzigingen in lesstof en dergelijke (denk aan verplicht materiaal als een plankoline) en doorspelen hiervan aan trainers en juryleden van de vereniging.

 

Materiaalcommissie

 

Is verantwoording schuldig aan de manager technische zaken. Draagt zorg voor het beheer en onderhoud van alle materialen van de vereniging. (Combineren met bezoekfrequentie). Regelt inname en uitgifte EHBO-tassen. (Combineren met bezoekfrequentie). Draagt zorg voor de compleetheidscontrole EHBO-tassen, inclusief de aanvulling.

 

 

Activiteitencommissie

 

Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen. Maakt een jaarplan. Maakt per activiteit een begroting en vraagt goedkeuring aan het Algemeen Bestuur.

 

Sponsorcommissie

 

Bij sponsoring kan men aan diverse mogelijkheden denken. Bij al die mogelijkheden, dienen vooraf de KNGU-regels te worden getoetst. Onderstaand een voorbeeld van een mogelijke sponsoractiviteit: Stille sponsoring (eigenlijk is hier sprake van een donatie) Een bedrijf is bereid tot betaling van een bepaald bedrag en wenst verder anoniem te blijven.

 

Vrijwilligerscommissie

 

Verzorgt de voorlichting over het vrijwilligersbeleid in de vereniging. Adviseert het bestuur op het gebied van vrijwilligersbeleid. Is de eerstverantwoordelijke voor het tot stand komen van een vrijwilligersbeleid in de vereniging. Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers is beschreven en waarin maatregelen worden voorgesteld die ervoor zorgen dat in de behoefte kan worden voorzien.

 

Communicatie

 

Communiceren is noodzaak. Communicatie dient plaats te vinden binnen alle geledingen van de vereniging en naar buiten. Er dient derhalve een onderscheid te worden aangegeven tussen interne en externe communicatie. Niet of slecht communiceren is funest voor de vereniging. Daarom is in dit beleidsplan een afzonderlijk hoofdstuk voor PR en Communicatie opgenomen. We onderkennen het enorme belang van een goede PR voor de vereniging. Bovendien is de interne communicatie binnen onze vereniging minstens zo belangrijk.

 

Interne communicatie:

 • Notulen bestuursvergaderingen
 • Website www.turnengymsportdokkum.nl
 • E-mail: secretariaattgd@gmail.com
 • 2x per jaar een technische vergaderingen met leiding groepen
 • Algemene ledenvergadering
 • Maandelijkse nieuwsflits voor leiding en bestuur

 

Externe communicatie:

 • Digitale nieuwsbrief
 • Website www.turnengymsportdokkum.nl
 • E-mail: secretariaattgd@gmail.com
 • Informatie krant/ huis aan huis bladen, lokale TV
 • Posters en flyers
 • Facebook/Instagram/YouTube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig sportklimaat

 

Als toonaangevende turn- en gymnastiekvereniging in de regio zet Turn- en Gymsport Dokkum zich in voor een veilig sportklimaat. Dit houdt onder andere in dat wij ons inzetten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daaronder vallen naast seksuele intimidatie o.a. zaken als pesten, discriminatie, geweldpleging, overmatig drank gebruik, doping en drugs.

 

Sporten bij Turn- en Gymsport Dokkum moet vooral leuk zijn. Om dit te bevorderen is het belangrijk om bovengenoemde zaken bespreekbaar te maken en in voorkomende gevallen elkaar erop aan te kunnen spreken. Om een veilig sportklimaat te realiseren heeft het bestuur een aantal maatregelen meegenomen. Deze maatregelen worden hieronder toegelicht:

 

Van al onze medewerkers en vrijwilligers, die in aanraking komen met kinderen of andere kwetsbare groepen, vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij nieuw aan te stellen medewerkers en vrijwilligers doen wij ook navraag bij sportverenigingen en/of organisaties waar men in het verleden heeft gewerkt.

 

Elk bestuurslid kan rechtstreeks door leden, vrijwilligers en medewerkers worden benaderd met vragen, opmerkingen, suggesties voor verbetering van de sociale veiligheid, signalen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag en klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

 

Afhankelijk van de aard of ernst van de klacht kan het bestuur de volgende acties ondernemen:

 • Onderzoeken of maatregelen nodig zijn om een gewenste situatie te verbeteren, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
 • Onderzoeken van signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door bespreking daarvan met de betrokkene, waarbij de melder als deze dit wenst, anoniem blijft.
 • Onderzoeken van klachten van minder ernstige aard door bespreken daarvan met het slachtoffer en dader afzonderlijk (hoor en wederhoor) en aan de hand daarvan bepalen van de eventueel te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen.
 • Doorverwijzen van ernstige klachten naar de Contactvertrouwenspersoon van de KNGU.
 • Duidelijk crimineel gedrag melden bij de politie

 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 

De VCP is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of een ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld of dergelijke en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur etc.

 

Voor onze vereniging treedt Anneke Meinsma op als VCP. Zij is bereikbaar via de mail op: vertrouwenspersoontgd@gmail.com

 

 

 1. Kernwaarden

 

Ter bevordering van onze verenigingscultuur en eigen identiteit heeft het Bestuur aandacht besteed aan het formuleren van Kernwaarden. Deze waarden zijn bedoeld als tijdloze principes, het is ons DNA. Ze zijn de kern van onze verenigingscultuur en geven richting aan onze keuzes en handelingen. Ze geven aan van wat van wezenlijk belang is en wat niet, en waaraan mensen zich in onze vereniging willen houden. En dan niet alleen wanneer het goed gaat, maar vooral ook wanneer de zaken minder voorspoedig lopen. Turn- en Gymsport Dokkum heeft een viertal Kernwaarden geformuleerd:

           

 • Plezier

 

Wij stellen plezier voorop, zowel tijdens als na het sporten. Hierdoor blijven onze leden bewegen, ons technisch kader gemotiveerd om kwalitatief hoogwaardige lessen te verzorgen en blijven wij met zijn allen genieten van de veelzijdigheid van de gymsport. Daarnaast dragen wij indirect bij aan een gezonde leefstijl en verbinden wij mensen duurzaam met elkaar.

 

 • Respect

 

Wij handelen vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect, daarmee accepteren en respecteren wij de ander zoals hij of zij is. Positief coachen zit in onze genen.

 

 • Veilig

 

Wij zorgen voor een veilige situatie, zowel tijdens en na het sporten, werken met een ervaren en deskundig kader en staan voor een goed oudercontact. Wij bieden een heldere structuur en richten ons op de sportieve, sociale, persoonlijke en gezonde ontwikkeling van onze leden.

 

 • Samen

 

Wij werken samen aan resultaat, of het nu gaat om het realiseren van onze gezamenlijke missie of ieders persoonlijke ambitie en sportieve prestatieniveau. Resultaten behaal je nooit alleen. Wij helpen elkaar om optimaal te kunnen functioneren en te presteren. Obstakels die wij daarbij tegenkomen zijn uitdagingen voor ons.

 

 

 1. Organisatie

 

Bestuur

 

Een voorwaarde voor het bereiken van de in hoofdstuk 2 genoemde doelstelling is een heldere en inzichtelijke organisatie. Daarbij hoort een duidelijk organogram, functiebeschrijvingen en een overzicht van de overlegstructuur binnen de vereniging (zie organogram). Als bijlage bij dit verenigingsplan is een organogram opgenomen, waarin alle organen van de vereniging zijn opgenomen. Functieomschrijvingen van alle bestuursleden en kaderleden en beschrijvingen van de commissies en groepen worden ondergebracht in het werkplan en dienen jaarlijks te worden geactualiseerd.

 

Bestuur Turn- en Gymsport Dokkum

Dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 3 personen:

Voorzitter, penningmeester en secretaris.

Bestuur aanvullen met 2x algemeen lid:

Wedstrijdzaken en algemene zaken.

 

Dit bestuur zal 1x per 4/5 weken vergaderen voor alle lopende zaken.

 

 

Leiding

 

De verschillende soorten disciplines staan onder leiding van verschillende trainers. De leiding wordt ondersteund door verschillende assistenten. Allen zijn ruim voldoende gekwalificeerd. De leiding en assistenten krijgen een vergoeding voor hun inzet.

 

 

 

Leden

 

Onze leden, variërend van peuter tot senior, zijn de spil van onze vereniging. In 2020 bestaat onze vereniging uit circa 425 leden. Deze leden nemen deel aan Nijntje beweegprogramma, Gymnastiek, turnen pré selectie, turnen, turnen voor senioren, acro, lijnbal, freerunning en fit en vitaal. (Zie bijlage Beschrijving disciplines).

 

 

 1. Beschrijving disciplines

 

Nijntje Beweegprogramma

 

Met het Nijntje Beweegdiploma leren peuters en kleuters op een leuke manier de basis van bewegen. Dat betekent: veel bewegen op verschillende manieren waarbij plezier centraal staat! Op zo’n manier dat jouw kind belangrijke spieren ontwikkelt die hij later nodig heeft, om bijvoorbeeld een sport te leren of zich te concentreren op school.

De vaardigheden die kinderen op jonge leeftijd meekrijgen via de Nijntje beweeglessen nemen ze overal mee naar toe. Of ze nou gaan hockeyen, zwemmen, turnen, voetballen of spelen in de speeltuin. Een vroege kennismaking met bewegen in combinatie met plezier vergroot de kans dat kinderen lekker in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en een sportieve levensstijl aannemen. Kinderen die aan de lessen deelnemen boeken vooruitgang op motorisch, fysiek, mentaal en cognitief terrein. Bij Turn- en gymsport Dokkum kunnen kinderen iedere week aan de slag met deze lessen

 

Gymnastiek

 

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen meedoen met de gymnastieklessen. De gymnastieklessen zijn allereerst gericht op het plezier in bewegen. Veel aspecten van bewegen komen aan bod: trampolinespringen, balanceren, zwaaien, lenigheid, kracht, bewegen op muziek en nog veel meer. Bewegen is voor alle kinderen belangrijk en bij TGD proberen deze basis van bewegen aan te bieden in diverse gymzalen in de wijken van Dokkum.

 

 

Preselectie

 

In deze groep turnen talentvolle meisjes tussen de vijf en acht jaar oud. Er wordt gewerkt aan de basis voor het turnen: kracht, lenigheid, houdingen en basiselementen ter voorbereiding op het turnen in een van de oudere selectiegroepen en/of acro. De groep traint één keer 2 uren of twee keer, in totaal 4 uren in de week. Ook wordt er deelgenomen aan wedstrijden, met als doel alvast wedstrijdervaring op te doen. De prioriteit ligt bij het aanleren van een goede turnbasis en naast het ontwikkelen van de turnsters in de sport, ook het ontwikkelen als kind. Tweemaal per jaar wordt er een open talenten les gehouden en daarnaast kunnen er meisjes vanuit de recreatiegroepen worden geselecteerd. In september of oktober wordt er een talenten les gehouden. Kinderen uit bepaalde geboortejaren zijn dan van harte welkom om mee te doen. De kinderen krijgen aan het einde van de talenten les een groot applaus en een diploma. Daarna wordt er advies gegeven over welke groepen passend zijn en hier kan vrijblijvend worden proefgedraaid.

 

 

Selectie turnen

 

Turnen is een grote afdeling binnen de vereniging. Er zijn verschillende groepen die zijn ingedeeld op niveau en leeftijd, zodat er op alle niveaus kan worden geturnd. De trainingsuren variëren tussen de 2 en 11,5 uren per week, passend bij de groep. Iedere training wordt er hard gewerkt aan onder andere kracht en lenigheid en nieuwe elementen op de toestellen. Er wordt geturnd op de vier wedstrijdonderdelen: sprong, brug, balk en vloer. Wat het zo leuk maakt is dat er altijd nieuwe uitdagingen zijn en je een kick krijgt wanneer je iets nieuws hebt geleerd. Dit gebeurt met aanmoediging en waardering van je trainingsmaatjes om zo verder te komen. Er heerst een fijne sfeer binnen de groepen, wat erg belangrijk is, want plezier staat voorop. In de selecties wordt er deelgenomen aan wedstrijden. Bij districtsniveau wordt er binnen Friesland geturnd en bij nationaal niveau wordt er landelijk geturnd. Er worden door onze turnsters mooie prestaties op zowel regionaal en landelijk niveau neergezet. Naast de Friese kampioenen hadden we het afgelopen seizoen zelfs een Nederlands kampioen en meerdere medailles op het Nederlands kampioenschap. Daarnaast worden er leuke dingen ondernomen, zoals een turnkamp, uitwisselingen met andere verenigingen en wonnen een clinic van Sanne Wevers (olympisch kampioene) en tweelingzus Lieke Wevers. Het is te zien dat het niveau stijgt en daarmee worden we steeds aantrekkelijker voor turnster uit de regio om (extra) bij ons te komen turnen. Een groeiende en bloeiende afdeling dus, die zich blijft ontwikkelen!

 

Turnen voor senioren

 

Nu vijf jaar bestaat de groep senioren turnen op donderdagavond om 20.00 uur. De groep bestaat uit (oud)turnsters die in leeftijd variëren van 20-40 jaar. Eén keer in de week oefenen we kracht en lenigheid, we springen, oefenen op toestellen en langzaam maar zeker leren we ook weer nieuwe onderdelen (die we inmiddels verleerd waren). Een terugkomende activiteit is de springwedstrijd in november waar een deel van de groep aan mee doet. Ook is er een deel naar Ahoy geweest om te springen en zeker niet onverdienstelijk. Ieder kan op zijn of haar niveau aansluiten, Naast al het sporten is humor en gezelligheid één van de grootste drijfveren van deze groep.

 

 

Acro

 

Een groeiende afdeling binnen de vereniging die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van sporters. Acro is een combinatie van turnen, acrobatiek en dans met als bijzondere eigenschap dat het een teamsport is. Gestaag groeit het niveau binnen deze afdeling, zo komen we uit op recreatief E-instap tot landelijk E-D en C niveau. Een veilig sportklimaat is binnen de acro sport erg belangrijk. Ze bieden we sporters graag uitdagingen wat betreft niveau, maar dan altijd binnen een veilige omgeving. Klikt het in een team minder, dan wordt er samen met de sporter en ouders/verzorgers gekeken naar een passende oplossing. Een team heeft een veilihe omgeving en vertrouwen nodig om te kunnen groeien, wanneer dit niet aanwezig is kan het team niet optimaal functioneren. Dit is voor niemand fijn. Daarom is het belangrijk dat er dan stappen worden ondernomen om naar het individu binnen het team te kijken om zo alle teamgenoten de kans te bieden op eigen wijze verder te groeien. Vaak komt er dan later weer iets moois van. Het kind, de sporter, staat bij de club altijd op de eerste plaats – de sport komt daarna. Acro richt zich op wedstrijden maar ook shows zoals in september tijdens de Admiraliteitsdagen, de acro afdeling omarmt alles wat hen variatie in het seizoen brengt.

 

 

Lijnbal

Lijnbal is een balsport voor zes tot tien spelers. Het speelveld bestaat uit twee vlakken gedeeld een lijn. Voor de hoogte van het net worden de lengtes van elke speler bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers, waardoor een gemiddelde ontstaat. Beide teams proberen de bal in het vak van de tegenstander te werpen. Lijnbal is een voorloper van volleybal, enkel wordt bij lijnbal de bal gevangen en geworpen. Een bal die eenmaal de grond raakt, betekent een punt. Het team dat als eerste tien, vijftien of twintig punten haalt, wint.

 

 

Freerunning

Leren bewegen in je omgeving, door middel van rennen, springen, klimmen, klauteren, rollen en veel meer! Wat leer je bij Free Running? Je leert sneller, sterker en beter te bewegen in je omgeving, zowel op het fysieke vlak als op het mentale vlak. Je leert hindernissen en obstakels binnen jezelf en je omgeving te overkomen. Wat doe je tijdens de lessen? Tijdens de lessen ben je bezig om jezelf fysiek te ontwikkelen door middel van kracht en conditietraining. Ook komt mentale ontwikkeling aan bod zoals: grenzen verleggen, sportiviteit en teambuilding. Maar bovenal ben je bezig met bewegen en technieken leren!

 

Fit en Vitaal

 

De leeftijd van de deelnemers varieert van 50 tot 75 jaar. Het eerste half uurtje wordt er gewerkt aan de conditie, na de warming-up gaan ze aan de slag met de pasjes via een eenvoudige choreografie (cardio). De hartslag gaat in dit gedeelte van de les stapsgewijs omhoog. Als laatste zijn de spiergroepen aan de beurt, afwisselend met of zonder halters, er wordt veel aandacht besteed aan de techniek. Er wordt veel aandacht besteed aan balans, coördinatie, kracht en souplesse, op deze manier behouden de deelnemers hun fitheid. Naast hard werken is er ook tijd voor sociale contacten.

 

 

 1. Organogram vereniging

 

 1. Functieomschrijvingen

 

Voorzitter (Jelle Arjaans)

 

 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen.
 • Is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 • Leidt alle bestuurs- en algemene vergaderingen.
 • Voorbereiding agenda samen met secretaris.
 • Draagt mede met het bestuur zorg voor de uitvoering van alle in een vergadering genomen besluiten.
 • Is medeondertekenaar van beschikkingen over bank- en girosaldi, zoals bepaald in de statuten en huishoudelijk reglement.
 • Zorgt voor naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen, bepalingen en besluiten.
 • Aandacht voor persoonlijk functioneren van mensen.
 • Contactpersoon KNGU.

 

Secretaris (Marjanna Scherjon)

 

 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen.
 • Is belast met de correspondentie en administratie van de vereniging, voor zover deze taak niet aan anderen is opgedragen.
 • Bewaart alle stukken, die betrekking hebben op de vereniging.
 • Stelt de notulen van de bestuurs- en algemene vergadering op.
 • Stelt het Jaarverslag aan het einde van het boekjaar op, dat de goedkeuring van het bestuur behoeft.
 • Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
 • Stelt in overleg met de voorzitter een agenda van de bestuursvergadering op.
 • Registreert in- en uitgaande post.
 • Maakt kopieën van relevante post en zorgt dat het bij de betrokken personen komt.
 • Draagt zorg voor een goede afhandeling van de e-mail die via de internetpagina binnen komt.
 • Aanpassingen bij de KVK.
 • Bewaren van het archief.

 

Penningmeester (Karin Mullender-Mollema)

 

 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen.
 • Met een boekhouding het bijhouden van de financiële administratie.
 • Het opstellen van de jaarrekening ten behoeve van de Algemene Vergadering met de daarbij behorende toelichtingen.
 • Het opstellen van een begroting ten behoeve van de Algemene Vergadering.
 • Het tijdig door de kascontrolecommissie laten controleren van de boeken ten behoeve van de rapportage aan de Algemene Vergadering.
 • Zorgen dat de diverse commissies tijdig hun begrotingen indienen. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de begroting voor de Algemene Vergadering.
 • Het regelmatig controleren van de uitgaven met de cijfers van de begroting. 1x per 3 maanden rapporteren aan het bestuur, zodat overschrijdingen van de begroting tijdig worden gesignaleerd en er direct op problemen kan worden ingespeeld.
 • Het tijdig aanvragen van subsidie bij de gemeente. Binnen twee maanden na aanvang van het seizoen.
 • Verzoeken richten aan (stille) sponsors om hun bijdrage te voldoen.
 • Het volgens afspraak uitbetalen van de onkostenvergoedingen van het technisch kader.
 • Het betalen van de zaalhuur aan de gemeente nadat de rekening door de technische commissie is geverifieerd.
 • In overleg met overige bestuursleden uitgeven van representatie kosten, zoals attenties bij ziekte/huwelijk/feestdagen.
 • Overleggen met de contributie-/ledenadministratie hoe de betalingen verlopen (veel of weinig achterstand).
 • Stuurt aanmaningen.
 • Bondsbijdrage voldoen aan de KNGU.
 • Pleegt overleg met de ledenadministratie.
 • Verzorgt de salarisadministratie of laat dit doen door derden.
 • Het doorgeven van eventuele wijzigen van lesuren aan STK.
 • Houdt een adressenbestand bij van leden/leiding/bestuur.

 

Manager Technische- en wedstrijdzaken

 

 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van technisch beleid voor de gehele vereniging.
 • Is verantwoordelijk voor het aandragen van het beleid in voorstellen aan het bestuur.
 • Is verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van het technisch beleid.
 • Leidt de vergaderingen van de commissie.
 • Rapporteert over de werkzaamheden van de commissie aan het bestuur.
 • Houdt toezicht op de naleving van de genomen besluiten en de taken van de technische commissie.
 • Onderhoudt contact met de gemeente met betrekking tot het huren van zaalruimte en stelt jaarlijks in overleg met het bestuur een nieuw lesrooster op en regelt de aanvraag naar de gemeente.
 • Heeft overleg met de coördinatoren muziek, gym, turnen en jury over de wedstrijden die in een jaar door de vereniging georganiseerd of zullen worden bijgewoond door de vereniging.
 • Heeft overleg met het materiaalbeheer over het materiaal van de vereniging en de aanschaf op termijn (investeringsplan); dit in overleg met penningmeester en voorzitter.
 • Heeft overleg met de coördinator technisch kader over de leiding en hulpleiding van de lessen en koppelt dit terug naar het bestuur.
 • Voert persoonlijke gesprekken met iemand van het bestuur, met nieuwe leiding.
 • Maakt contracten/overeenkomsten met de leiding en hulpleiding o.a. over opleidingskosten.
 • Houden van functioneringsgesprekken (met bestuur).
 • Bij verandering van het aantal lesuren van de leiding wordt dit door bestuurslid technische zaken doorgegeven aan de penningmeester.
 • Contactpersoon STK.
 • Heeft contact met de beheerder van de gemeente.
 • Inventariseert en schaft materiaal aan. Dit laatste gebeurt na overleg met voorzitter en penningmeester.
 • Zorgt voor inname en uitgifte sleutels.
 • Zorgt voor het sturen van attenties tijdens verjaardagen, huwelijk en jubilea.
 • Zorgt voor attentie tijdens afscheid leiding.

 

 

Ledenadministrateur (Elly Postma)

 

 • Het opgeven van nieuwe leden aan ledenadministratie KNGU.
 • Het doorgeven van mutaties aan ledenadministratie KNGU.
 • Het inschrijven van nieuwe leden ten behoeve van de vereniging + het toesturen van informatie van de vereniging aan nieuwe leden.
 • Het uitschrijven van leden ten behoeve van de vereniging.
 • Het stellen van mutaties ten aanzien van leden ten behoeve van de vereniging.
 • Is verantwoording schuldig aan de penningmeester.
 • Maakt ledenlijsten per les en geeft die per kwartaal aan het bestuur.
 • Informeert periodiek de penningmeester over de lesbezetting/kosten.
 • Geeft periodiek de leiding een nieuwe ledenlijst met bijgewerkte gegevens van hun les.
 • Maakt een jaarverslag over, van, voor ledenverloop en samenstelling (aanleveren voor jaarverslag secretariaat) (welke groepen kunnen niet uit).

 

 

Juryzakencommissie

 

 • Legt verantwoording af aan manager technische zaken.
 • Juryleden tijdens trainingen inplannen.
 • Het inplannen van juryleden voor wedstrijden.
 • Het bijhouden/inlezen van wijzingen in lesstof en dergelijke (denk aan verplicht materiaal als plankoline) en doorspelen hiervan aan trainers en juryleden van de vereniging.
 • Actief benaderen in samenwerking met bestuur en trainers van potentiële juryleden.
 • Het op peil houden van de benodigde juryleden/niveau juryleden.
 • Af en toe bezoeken van lessen of de lesstof voor wedstrijden goed geïnterpreteerd is door de trainer.
 • Jury op tijd informeren over bijscholingsmogelijkheden.
 • Het aanschuiven bij de tweejaarlijkse overleg tussen trainers en contactpersoon bestuur met als doel jury perikelen te bespreken. Je hoeft mijns inziens, mag natuurlijk wel, dan ook niet de gehele vergadering aanwezig te zijn.

 

Manager Activiteiten

 

 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen.
 • Maakt een jaarplan.
 • Maakt per activiteit een begroting en vraagt goedkeuring aan het Algemeen Bestuur.
 • Verzorgt uitnodigingen door middel van affiches, clubblad, enz.
 • Maakt draaiboek per activiteit.
 • Maakt een jaarverslag.
 • Onderhoudt nauw contact met manager technische zaken.
 • Maakt een activiteitenplan voor de diverse leeftijdsgroepen binnen de vereniging.
 • Organiseert geldinzamelacties.
 • Zorgt voor de organisatie van de uitvoering van de gehele vereniging die periodiek plaatsvindt.
 • Leidt de vergadering van de activiteitencommissie.
 • Organiseert thema-avonden (EHBO, vergadertechnieken, e.d.).

 

 

Materiaalbeheerder

 

 • Is verantwoording schuldig aan manager technische zaken.
 • Draagt zorg voor het beheer en onderhoud van alle materialen van de vereniging. (Combineren met bezoekfrequentie)
 • Regelt inname en uitgifte EHBO tassen. (Combineren met bezoekfrequentie)
 • Draagt zorg voor de compleetheidscontrole EHBO-tassen, inclusief de aanvulling.
 • Maakt een investeringsplan in overleg met de manager technische zaken en de penningmeester. (Informeren bij de leiding)
 • Is coördinator voor uitleen van materialen van de vereniging.
 • Maakt een jaarverslag in samenspraak met manager technische zaken.
 • Turnpakjes/ trainingspakken administratie.
 • Bezoeken lessen 4 x per jaar van alle groepen.

 

 

PR Functionaris

 

 • Coördineert de ledenwerving.
 • Signaleert in samenwerking met de ledenadministratie het ledenverloop en analyseert de gegevens.
 • Organiseert in overleg met de activiteitencommissie speciale evenementen.
 • Zorgt voor het actueel houden van de internetpagina.
 • Het bezoeken van de door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. Het een en ander volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema, met uitzondering van extra vergaderingen.
 • De woordvoerder van de vereniging.
 • Onderhoudt de contacten met de plaatselijke pers.
 • Het regelmatig doorgeven van uitslagen en standen.
 • Het schrijven en verzenden van persberichten i.o.m. secretariaat.
 • Draagt zorg voor interne/externe publiciteit rond activiteiten van de vereniging door middel van contacten met pers, interne mailing (prikborden).
 • Het (mede) organiseren van evenementen.
 • Het beheer van PR-budget.
 • Plaatst posters in openbare gebouwen en ook info in gemeente map.
 • Maakt een jaarverslag.

 

 

Vrijwilligerscoördinator

 • Verzorgt de voorlichting over het vrijwilligersbeleid.
 • Adviseert het bestuur op het gebied van vrijwilligersbeleid.
 • Is de eerstverantwoordelijke voor het tot stand komen van een vrijwilligersbeleid in de vereniging.
 • Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers is beschreven en waarin maatregelen worden voorgesteld die ervoor zorgen dat in de behoefte kan worden voorzien.
 • Draagt er zorg voor dat er met vrijwilligers duidelijke afspraken worden gemaakt over de werkzaamheden en de condities waaronder deze worden uitgevoerd (onder andere onkostenvergoeding en verzekeringen).
 • Werft vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Stelt een plan op om duidelijk een beeld te krijgen welke taken vrijwilligers moeten uitvoeren en voor welke taken vacatures zijn.
 • Zorgt dat steunpunt adressen per wijk goed worden geïnformeerd.
 • Draagt zorg voor een lijst van leden die post kunnen verspreiden via de steunpunt adressen.
 • Maakt verslag van de binnengekomen vrijwilligersformulieren.
 • Houdt een adressenlijst bij van vrijwilligers.
 • Begeleidt en ondersteunt vrijwilligers.

 

 

Sponsorcommissie

 

Bij sponsoring kan men aan diverse mogelijkheden denken. Bij al die mogelijkheden, dienen vooraf de KNGU-regels te worden getoetst. Onderstaand een korte opsomming van mogelijke sponsoractiviteiten:

 

 • Stille sponsoring (eigenlijk is hier sprake van een donatie)

Een bedrijf is bereid tot betaling van een bepaald gedrag en wenst verder anoniem te blijven.

 • Reclame op trainingspakken

Een bedrijf wil trainingspakken, voorzien van haar naam beschikbaar stellen aan de vereniging.

 • Sponsoring in natura

Een bedrijf wil door middel van het beschikbaar stellen van materialen reclame maken.

 • Naam reclame via “borden”

Een bedrijf wil naam reclame maken door middel van een reclamebord in de turnhal en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar.

 

 

Besteding sponsorgelden

 

Het ligt voor de hand de ontvangen sponsorgelden een bepaald doel te geven. Wordt dit achterwege gelaten dan ontstaat het gevaar dat de gelden verdwijnen in een eventueel structureel begrotingstekort. Natuurlijk kan besloten worden een deel van de gelden geheel binnen de begroting te laten “verdwijnen”. Het zou echter zonde zijn als met dit extra geld niet iets speciaals gedaan wordt. Bij de besteding van de sponsorgelden moeten we vooral denken aan enkele doelgroepen binnen de vereniging, waarbij prioriteiten kunnen worden geteld. We kunnen hierbij denken aan:

 • Uitbreiding trainingsfaciliteiten wedstrijdgroep.
 • Het opstellen en uitvoeren van een jeugdopleidingsplan.

 

Het benaderen van sponsors

 

Het benaderen van mogelijke sponsors dient te gebeuren door een commissie. De leden van deze commissie dienen via de leden namen te krijgen van bedrijven waar deze leden een “ingang” hebben en waar een mogelijke bereidheid tot sponsoring al is uitgesproken. De commissie kan dan dit bedrijf benaderen en eventueel komen tot een overeenkomst. Deze wijze van werken is aan te bevelen omdat duidelijk is dat een bedrijf eerder vanuit een opgebouwde relatie zal sponsoren dan vanuit het idee, dat het geld opbrengt.

 

De commissie dient zich goed op de hoogte te stellen van de KNGU-regels en dient voor de diverse reclame-uitingen richtbedragen te gebruiken. Ook is het van belang dat de commissie kan aangeven welk doel het sponsorgeld binnen de vereniging krijgt. Duidelijk moet zijn dat de definitieve sponsorovereenkomst door het bestuur wordt gesloten.

 

Sluiten sponsorovereenkomst:

 

Alvorens een overeenkomst met de sponsor aan te gaan dient aan de Algemeen Bestuur toestemming te worden gevraagd.

 

Sponsorfunctionaris

 

 • Legt verantwoording af aan de penningmeester.
 • Houdt een lijst bij van de sponsors bij de vereniging en onderhoudt contact met de betrokken organisaties.
 • Heeft overleg met de sponsor over mogelijke wensen/aanpassingen in de sponsorovereenkomst.
 • Zoekt sponsors voor de vereniging.
 • Stelt een sponsorplan op.
 • Leidt de vergadering van de sponsorcommissie.