Beleidsplan Turn- en Gymsport Dokkum

Samen bewegen

 

Met veel plezier en trots presenteren wij dit beleidsplan.

 

1. Inleiding en samenvatting doelstellingen

1.1 Inleiding

Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd.

De voorzitter van de vereniging bewaakt de voortgang en de actualiteit van het plan.

Het plan is gericht op een termijn van 4 jaar.

Jaarlijks worden per onderdeel onder verantwoordelijkheid van de betreffende bestuursleden jaarplannen opgesteld en door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Hierin worden beknopt de plannen voor het komend jaar aangegeven.

Aan het einde van het seizoen wordt een jaarverslag gemaakt waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en (doen) uitvoeren van de plannen.

 

Het beleidsplan wordt eenmaal per 4 jaar en verder zoveel als het bestuur het noodzakelijk vindt, voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Voor het jaarplan en de evaluatie geldt dat het jaarlijks aan de leden wordt voorgelegd. Naast het beleidsplan en het jaarplan wordt ook jaarlijks een activiteitenoverzicht uitgegeven aan het begin van het nieuwe seizoen (augustus). Het beleidsplan loopt van  september 2014 t/m augustus 2018.

 

1.2      Samenvatting doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn:

Een goede en inzichtelijke organisatie te bouwen en vervolgens aan die organisatie vast te houden.

Werken aan een optimale communicatie voor zowel intern binnen de vereniging als extern.

De aantrekkingskracht van nieuwe leden naar Turn- en Gymsport Dokkum te verhogen, door het leveren van aansprekende sportieve resultaten.

De breedtesport te beschouwen als speerpunt in het beleid van Turn- en Gymsport Dokkum.

De contributie moet op een betaalbaar niveau blijven, zodat de gymnastieksport voor iedereen toegankelijk blijft.

Ons technisch kader moet gediplomeerd zijn en voldoen aan de licentieverplichtingen die vastgesteld zijn door de bond. Ze moeten de verplichte nascholing volgen zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

 

Er zijn binnen Turn- en Gymsport Dokkum veel vrijwilligers actief. Mensen die belangeloos tijd stoppen in onze vereniging. Op deze groep mensen moeten we heel zuinig zijn. Er moet persoonlijke aandacht geschonken worden aan deze groep om ze te behouden en daarnaast moet er aandacht zijn voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers om de vereniging te kunnen laten voortbestaan. Door middel van invullen van een enquête door nieuwe leden willen wij inzichtelijk krijgen wat nieuwe leden voor de vereniging kunnen betekenen.

 

2.         Doelstelling

Een duidelijke visie die uitgedragen wordt door bestuur en kader van onze gymnastiekvereniging. (zie 2.1)

Een heldere organisatie.

Een intern en extern PR & communicatieplan.

Een technisch beleidsplan (zie bijlage 1).

Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid, maatschappelijke stage enz.).

Duidelijke doelstelling en organisatie per lesgroep.

Accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van de lessen die wij als vereniging aanbieden.

Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen.

Structurele aandacht voor professionalisering: bestuurlijk kader, technisch kader, vrijwilligers, scholingsbeleid.

Een gezonde financiële organisatie.

 

2.1      Visie (2014-2018)

Turn- en Gymsport Dokkum is een gezonde en goed georganiseerde gymnastiek- en turnvereniging met zo’n 380 leden. Wij willen als vereniging verder gaan op de in de afgelopen jaren ingeslagen weg van professionalisering. In de komende jaren willen wij de kwaliteit van de lessen op een hoger plan brengen en het lesaanbod verder uitbreiden. Door het organiseren van activiteiten willen wij het verenigingsleven van Turn- en Gymsport Dokkum versterken en bewaken. De vereniging verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de belangrijkste voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling naar de toekomst, aanwezig zijn: de vereniging is in organisatorisch opzicht gezond. Alle reden dus om de toekomst met veel vertrouwen tegemoet te zien.

 

2.2      Missie

Turn- en Gymsport Dokkum wil haar leden een plek bieden waar zij elkaar door middel van sport en bewegen kunnen ontmoeten. De missie van Turn en Gymsport Dokkum:

het beoefenen van gymnastiek, turnen, freerunning, lijnbal en acro door ieder lid op eigen ambitie en op eigen niveau. Dit kan zowel recreatief als op wedstrijdniveau. De gym- turn- en acro lessen zijn voor de leden een ontmoetingsplek waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Het bewaken van een verenigingssfeer waarin plezier, betrokkenheid, saamhorigheid en wederzijds respect centraal staan.                                                        

 

2.3      Speerpunten

Groei leden van 350 naar 500

Breedtesport

Actieve commissies

Ontmoetingsplek/kantine

 

2.4      Beleidsthema’s

Aanbieden breedtesport

Doelstelling: breed aanbod, groei van ledenaantal naar 500.

Kansen: Samenwerking met: scholen/kinderopvang/sportverenigingen

Bedreigingen: Opkomst sportschool, minder betrokkenheid van leden bij vereniging

 

Scholing/ambities leiding

Doelstelling: Breed geschoolde/gecertificeerde leiding.

Kansen: Betrokkenheid bij vereniging, opleiding jeugd Bedreigingen: kwetsbaarheid leiding (ziekte).

 

Betrokkenheid leden

Doelstelling: Beschikbaarheid van een vaste ontmoetingsplek (bijv. kantine) voor het samenkomen van de leden bij activiteiten (ALV, wedstrijden,feestjes e.d.)

Kansen: Creëren van betrokkenheid bij leden; Mogelijkheid tot directe communicatie met leiding en/of bestuur; Samenwerking met overige verenigingen.

Bedreigingen: Ruimtegebrek; Gemeente

 

3.         Organisatie

Een voorwaarde voor het bereiken van de in hoofdstuk 2 genoemde doelstelling is een heldere en inzichtelijke organisatie. Daarbij hoort een duidelijk organigram (zie bijlage 2), functiebeschrijvingen (zie bijlage 3) en een overzicht van de overlegstructuur binnen de vereniging (zie organigram). Functieomschrijvingen van alle bestuursleden en kaderleden en beschrijvingen van de commissies en groepen zijn vastgelegd en worden jaarlijks geactualiseerd.

 

Bestuur Turn- en Gymsport Dokkum

Dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 3 personen:

Voorzitter:                   Dennis Mellink

Penningmeester:        Richard Knoop

Secretaris:                  Anneke Stuivenvolt

Bestuur aanvullen met 2x algemeen lid:

Petra Wensink (wedstrijdzaken)

Miranda Zeinstra (algemene zaken)

Dit bestuur zal 1x per 4 weken vergaderen voor alle lopende zaken.

 

4.         PR en Communicatie

Communiceren is noodzaak. Communicatie dient plaats te vinden binnen alle geledingen van de vereniging en naar buiten. Er dient derhalve een onderscheid te worden aangegeven tussen interne en externe communicatie.  In dit beleidsplan een afzonderlijk hoofdstuk voor PR en Communicatie opgenomen.

 

Interne communicatie:

Notulen bestuursvergaderingen

Website www.turnengymsportdokkum.nl

E-mail: secretariaattgd@gmail.com

2x per jaar een overleg met de leiding

Algemene ledenvergadering

Maandelijkse nieuwsflits voor leiding en bestuur

 

Externe communicatie:

Digitale nieuwsbrief

Website www.turnengymsportdokkum.nl

E-mail: secretariaattgd@gmail.com

Informatie krant / huis aan huis bladen, lokale TV

Posters en flyers

Facebookpagina

Twitter

You Tube

 

5.         Technisch beleid (zie bijlage 1) Onze vereniging heeft verschillende disciplines:

 

Gymnastiek

Jong en oud kan hiervoor bij Turn- Gymsport terecht, van kleuter tot volwassene. De gymnastieklessen zijn allereerst gericht op het plezier in bewegen. Veel aspecten van bewegen komen aan bod: trampoline springen, balanceren, zwaaien, lenigheid, kracht, bewegen op muziek en meer. Daarmee is gymnastiek tevens een goede basis voor andere sporten. Iedereen kan bij Turn- en Gymsport Dokkum in zijn/haar eigen leeftijdscategorie mee gymmen. Onder leiding van: Hinke Regnerus,Ingrid Talsma en Aukje de Beer.

 

Ouderengymnastiek

Onze vereniging bevat een grote groep ouderen die een gymnastiekles volgen. Door deze lessen voor ouderen blijft men zich fit voelen, de conditie wordt verbeterd en bovendien worden er sociale contacten opgedaan. Met name bewegen op muziek en spieroefeningen staan centraal. Onder leiding van: Hinke Regnerus.

 

Lijnbal

Lijnbal is een balsport voor zes tot tien spelers. Het speelveld bestaat uit twee vakken gescheiden door een lijn. Voor de hoogte van het net worden de lengtes van elke speler bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers, waardoor een gemiddelde ontstaat. Beide teams proberen de bal in het vak van de tegenstander te werpen. Lijnbal is een voorloper van volleybal, enkel wordt bij lijnbal de bal gevangen en geworpen. Een bal die eenmaal de grond raakt, betekent een punt. Het team dat als eerste tien, vijftien of twintig punten haalt, wint. Onder Leiding van Hielkje Knoop en Ingrid Talsma.

 

 

IJsherberggroepen

Ik verzorg alweer een aantal jaren de lessen voor de gymclub ,en dat bevalt me zeer goed. Met mijn aerobic diploma op zak ben ik gestart met lesgeven bij Adundo. Momenteel geef ik bij Turn- en Gymsport drie lessen in de week, de leeftijd van de deelnemers varieert van 50 tot 75 jaar. De les die ik geef is een combinatie les. Het eerste halfuurtje werken we aan de conditie,  na de warming-up gaan we aan de slag met de pasjes dit wordt het cardio gedeelte genoemd. De hartslag gaat in dit gedeelte van de les omhoog. De choreografie is niet ingewikkeld , ik doe de schakelmethode, er komt steeds een pasje bij zodat het gemakkelijk  te volgen is voor iedereen. Het laatste halfuurtje gaan we aan de slag met de spiergroepen, afwisselend met of zonder halters, er wordt veel aandacht besteed aan de techniek. Ik probeer zoveel mogelijk te combineren in dit halfuurtje, onderlichaam, bovenlichaam, rug en buik. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan balans , coördinatie , kracht en souplesse,  op deze manier wil ik bereiken dat de deelnemers hun fitheid behouden. Naast hard werken is het ook supergezellig in mijn groepen en dat is ook belangrijk. Ik hoop nog heel lang voor Turn- en Gymsport te werken.

Deze lessen staan onder leiding van Hannie Korenblik.

 

Turnen

Wat houdt turnen in?

Voor de turngroep (selectie) worden talentvolle leden geselecteerd uit de gymnastiekgroepen. In de recreatiegymnastiekgroepen wordt een goede basis geleerd waaruit eventueel de turnsters kunnen doorstromen naar de A-, B- of C-selectie. Wanneer je in de A-selectie zit, kom je uit voor de vereniging in de derde divisie of hoger met landelijke wedstrijden. Turnsters die in de B- en C-selectie zitten, komen uit voor de vereniging tijdens provinciale wedstrijden.

Wat doe je tijdens de lessen?

In de turngroep wordt altijd hard getraind. Er wordt gewerkt aan lenigheid, maar ook kracht is een belangrijk onderdeel. Hierdoor kan de perfecte oefening worden geturnd tijdens wedstrijden. De trainingen richten zich met name op de vier wedstrijdonderdelen: sprong, brug, balk en vloer. Elk jaar wordt er geprobeerd plaatsing voor de Friese Kampioenschappen, landelijke halve finales en finales af te dwingen. Deze lessen staan onder leiding van: Shirien Elbakry, Aukje de Beer, Tjitske Veenstra, Suzanne de Beer en Yneke Bruinsma.

 

Acro

Acrogymnastiek is een sport waarbij acrobatiek wordt gecombineerd met gymnastiek en waarbij kracht en lenigheid van belang zijn. Het wordt beoefend in teams van duo’s en trio’s. Je laat in een oefening op muziek verschillende acrobatische elementen zien en ook veel dans. Acro wordt op diverse niveaus aangeboden. Zo zijn er onder andere beginners- en wedstrijdgroepen. De trainer bepaalt de indeling van de groepen. Onder leiding van Wilma Schouwstra- Atsma, Marieke de Beer, Suzanne de Beer en Sanne Wolters.

 

Freerunning

Leren bewegen in je omgeving, door middel van rennen, springen, klimmen, klauteren, rollen en veel meer! Wat leer je bij Free Running? Je leert sneller, sterker en beter te bewegen in je omgeving, zowel op het fysieke vlak als op het mentale vlak. Je leert hindernissen en obstakels binnen jezelf en je omgeving te overkomen. Wat doe je tijdens de lessen? Tijdens de lessen ben je bezig om jezelf fysiek te ontwikkelen door middel van kracht en conditietraining. Ook komt mentale ontwikkeling aan bod zoals: grenzen verleggen, sportiviteit en teambuilding. Maar bovenal ben je bezig met bewegen en technieken leren! Onder leiding van Mahdi Rahimi.

 

6.            Commissies

Elke commissie zal een duidelijke omschrijving moeten hebben in taken/verplichtingen (zie bijlage functieomschrijvingen). We denken aan de volgende commissies en een verdeling daarbij van de huidige bestuursleden, leiding (trainers) en vrijwilligers. We zullen nog wel een discussie moeten voeren met de huidige leiding betreffende het invullen van de functie: hoofdtrainster en de daarbij behorende taken. Elke commissie kan natuurlijk nog worden aangevuld met bestuursleden. Vanuit deze commissies zal één persoon 2/3 keer per jaar de bestuursvergaderingen bijwonen om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

     

Juryzakencommissie (Froukje de Haan)

 

Legt verantwoording af aan manager technische zaken. Juryleden tijdens trainingen inplannen. Het inplannen van juryleden voor wedstrijden. Het bijhouden/inlezen van wijzigingen in lesstof en dergelijke (denk aan verplicht materiaal als een plankoline) en doorspelen hiervan aan trainers en juryleden van de vereniging. Daarnaast zorgt deze commissie voor het op peil houden van het juryledenbestand van de vereniging. Dit in samenwerking met trainers en de vrijwilligerscommissie.

 

Materiaalcommissie (Anke Kootstra en Petra Haasdijk)

 

Is verantwoording schuldig aan de manager technische zaken. Draagt zorg voor het beheer en onderhoud van alle materialen van de vereniging. (combineren met bezoekfrequentie). Regelt inname en uitgifte EHBO-tassen. (combineren met bezoekfrequentie). Draagt zorg voor de compleetheidscontrole EHBO-tassen, inclusief de aanvulling.

 

Activiteitencommissie (Afie Schilstra)

 

Organiseert in overleg met de leiding/bestuur gedurende het jaar diverse activiteiten. Maakt zelf een begroting in overleg met de penningmeester. Zoekt in overleg met vrijwilligerscoördinator leden die bij de activiteiten behulpzaam kunnen zijn. Vaak gaat dit in samenwerking met de jeugdcommissie en volwassenencommissie.

 

Sponsorcommissie (Dennis Mellink en Richard Knoop)

 

Bij sponsoring kan men aan diverse mogelijkheden denken. Bij al die mogelijkheden, dienen vooraf de KNGU-regels te worden getoetst. Onderstaand een korte opsomming van mogelijke sponsoractiviteiten: Stille sponsoring (eigenlijk is hier sprake van een donatie) Een bedrijf is bereidt tot betaling van een bepaald bedrag en wenst verder anoniem te blijven. Shirtsponsor: een bedrijf wil in ruil voor shirtreclame een bedrag betalen. In 2013 zijn we begonnen met de campagne ‘help ons bouwen aan de toekomst van de jeugd’ (zie bijlage 4). Als doelstelling willen wij graag 25 sponsorcontracten afsluiten.

 

Vrijwilligerscommissie (Dennis Mellink)

 

Verzorgt de voorlichting over het vrijwilligersbeleid in de vereniging. Adviseert het bestuur op het gebied van vrijwilligersbeleid. Is de eerstverantwoordelijke voor het tot stand komen van een vrijwilligersbeleid in de vereniging. Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers is beschreven en waarin maatregelen worden voorgesteld die ervoor zorgen dat in de behoefte kan worden voorzien.

 

Jeugdcommissie (Mara Beckers)

 

Legt verantwoording af aan de manager activiteiten. Organiseert in overleg met de leiding minimaal 1 keer in het jaar diverse activiteiten voor de leeftijdsgroep 2½ tot 18 jaar. Maakt zelf en begroting in overleg met de penningmeester. Zoekt in overleg met vrijwilligerscoördinator leden die bij de activiteiten behulpzaam kunnen zijn.

 

Volwassenencommissie (Marian Hoekstra en Joke Bakker)

 

Legt verantwoording af aan de manager activiteiten. Organiseert in overleg met de leiding minimaal 1 keer in het jaar diverse activiteiten voor de leeftijdsgroep 18 jaar een ouder. Maakt zelf en begroting in overleg met de penningmeester. Zoekt in overleg met de vrijwilligerscoördinator leden die bij de activiteiten behulpzaam kunnen zijn.

 

Ledenadministratie (Joke Bakker)

 

Het bijhouden van  het ledenadministratiesysteem van de KNGU genaamd Digimembers

Hieronder vallen de volgende punten:

–       invoeren nieuwe leden

–       mutaties doorvoeren

–       toesturen aan trainers van informatie over de vereniging voor nieuwe leden

–       uitschrijvingen verwerken

 

Wedstrijdcommissie (Gitte Knoop)

 

Legt verantwoording af aan manager technische zaken. Deze commissie organiseert minimaal 2 KNGU wedstrijden per seizoen.

 

 

Bijlagen:

1: Technisch-beleidsplan-Turn-en-Gymsport-Dokkum

2: Organigram Turn- en Gymsport Dokkum

3: Functieomschrijvingen-Turn-en-Gymsport-Dokkum1

4: Turnhal_sponsoring