Verslag Algemene Ledenvergadering 20-03-2019

Verslag Algemene Ledenvergadering 20-03-2019

Locatie:Turnhal “De Brêge” aan de Holwerderweg 7a

Aanwezig bestuur: Dennis Melling (voorzitter), Miranda Zeinstra (Penningmeester), Jelle Arjaans (algemene zaken), Petra Wensink (wedstrijdzaken).

Afwezig bestuur: secretariaat

Aanwezig leden: H. Knoop-Top, Aukje de Beer, Aukje Dijkstra, P. de Haan-Hofstra, A. Wiersma-vd Veen, H. Arjaans-Brouwer, Joke Bakker, Theo Elzinga, Marjanna Scherjon, Sjoukje vd Bij, Anneke Dijkstra, Martine vd Meer, Elly Postma, Fardauw Talsma, Shirien Elbakry, Hannie Korenblik, Hinke vd Zwaag, Anke Kootstra, Suzanne de Beer, Wilma Schouwstra, Arwen Bo de Jager.

Afgemeld: Ingrid Talsma, Ytje Marije

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 14 maart 2018

Zijn vorig jaar verspreid via nieuwsbrief TGD

3. Jaarverslag secretaris

Wordt voorgelezen

4. Financieel jaarverslag

Wordt voorgelezen

5. Verslag van de kascommissie

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en goed bevonden.

6. Benoeming leden van de kascommissie

Kascommissie leden 2020: Joke Bakker en Elly Postma.

7. Begroting

De penningmeester licht de begroting toe. De financiële situatie van de vereniging laat zien dat pas op de plaats geboden is. De begroting laat een voorzichtige winst zien.

Vragen leden:
Wedstrijdkosten: Waar is dat voor?                                                                                                                                                                        Afgelopen seizoen zijn er meer kosten gemaakt voor het organiseren van wedstrijden dan begroot, bv de onderlinge wedstrijden.

Kan Freerunnen in hal Optisport uit gezien het aantal leden? Dit zal worden bekijken met het nieuwe lesrooster.

Wedstrijd is geweest, wedstrijdgeld is nog niet betaald. Hoe zit dat? Pas als de facturen van de KNGU binnen zijn, wordt het geïnd. Eerder kunnen wij de rekening niet opsturen. Hoogte van het wedstrijdgeld verschilt per wedstrijd. Dit moet goed gecommuniceerd worden. Op tijd aankondigen dat er kosten worden afgeschreven en waarvoor.

8. Vaststellen nieuwe contributie

Contributie blijft zoals het is.

9. Verkiezing/benoeming bestuursleden:

Aftredend en niet herkiesbaar: Voorzitter: Dennis Mellink stopt met ingang van 1 juli 2019. Tijdens de ledenvergadering wordt stil gestaan bij het bestuurs- en voorzitterschap van de afgelopen 10 jaar. Als dank voor zijn inzet krijgt Dennis een mooi beeldje, een dinerbon en een bos bloemen voor zijn vrouw.  Per 1 juli 2019 is Jelle Arjaans benoemd tot voorzitter.

secretariaat: Anneke Stuivenvolt stopt met ingang van 1 maart 2019, de functie is vacant. Dennis is bij haar thuis langs geweest met een bos bloemen en een presentje om haar te bedanken voor haar inzet.

Er wordt een oproep gedaan voor vervanging van het secretariaat.

10. Beleidsplan

Dennis licht het nieuwe beleidsplan in hoofdlijnen toe. Het is aan het nieuwe bestuur dit nieuwe beleidsplan verder in te vullen. De leden gaan akkoord met de voorgestelde speerpunten die genoemd zijn in het beleidsplan. Naast het uitwerken van deze speerpunten zullen commissies opgetuigd worden ter ondersteuning van het bestuur en zal het technisch beleidsplan uitgewerkt worden. Zodra alle plannen klaar zijn, worden deze gepubliceerd op de website.

11. Rondvraag

Indeling van de groepen volgend seizoen: is ook over gemaild, geen antwoord op gekregen. Indeling is aandachtpunt voor komende maanden als het lesrooster gemaakt wordt.

11. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering
De volgende ledenvergadering is op 18 maart 2020. De voorzitter sluit de vergadering.